Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης και Παράδοσης

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης και Παράδοσης της Rijk Zwaan Hellas I.K.E., που ισχύουν για όλες τις προσφορές και τις συμφωνίες και βάσει των συνιστώμενων Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης και Παράδοσης για τον Τομέα Εμπορίου Σπόρων και Υλικών Φύτευσης, σύμφωνα με το Τμήμα Σπόρων Λαχανικών της Plantum NL, Vossenburchkade 68, 2805 PC Gouda, Ολλανδία.

Ορισμοί και επεξηγήσεις

Άρθρο 1 Εφαρμοσιμότητα

 

1. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για όλες τις προσφορές και τις συμφωνίες μεταξύ της Rijk Zwaan Hellas I.K.E. (εφεξής καλούμενη ο πωλητής), και του αγοραστή, στον οποίο ο πωλητής έχει δηλώσει ότι ισχύουν οι εν λόγω όροι και προϋποθέσεις, εκτός εάν, και στο μέτρο που συμφωνείται ρητώς άλλως εγγράφως.

 

2. Η εφαρμοσιμότητα οποιωνδήποτε γενικών όρων και προϋποθέσεων του αγοραστή, απορρίπτεται δια της παρούσας ρητώς.

 

Άρθρο 2 Προσφορές, συμφωνίες, τιμές

 

1. Οι προσφορές που γίνονται από τον πωλητή δεν είναι δεσμευτικές. Μία μη δεσμευτική προσφορά δύναται να ανακληθεί από τον πωλητή μέχρι τρεις εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της αποδοχής από τον αγοραστή.  Οι τιμές που αναφέρονται στην προσφορά δεν συμπεριλαμβάνουν τους φόρους επί των πωλήσεων. Οι τιμές δίδονται σε Ευρώ ή δολάρια ΗΠΑ, EXW De Lier, Incoterms 2000.  

 

2. Ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τις τιμές του κατά περιοδικά διαστήματα. Οποιαδήποτε νέα τιμή προσφοράς αντικαθιστά την προηγούμενη προσφορά, όσον αφορά τις παραγγελίες που λαμβάνουν χώρα μετά την ημερομηνία της νέας προσφοράς.

 

3. Εάν σε μία παραγγελία η ζητούμενη ποσότητα διαφέρει από την κλασική μονάδα συσκευασίας ή πολλαπλάσιάς του, ο πωλητής θα είναι ελεύθερος να προμηθεύσει την επόμενη μεγαλύτερη ποσότητα.

 

4. Όλα τα δεδομένα βάρη και οι αριθμοί είναι καθαρά βάρη και αριθμοί.

 

5. Μία προσφορά προς τον αγοραστή ή μία σύμβαση αγοραπωλησίας μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή δεν σημαίνει και δεν δύναται να ερμηνευθεί με κανέναν τρόπο ως σιωπηρή άδεια προς τον αγοραστή, σε σχέση με οποιαδήποτε πνευματική ιδιοκτησία επί των εμπορευμάτων που προσφέρονται ή πωλούνται.

 

Άρθρο 3 Τεκμηρίωση Παραγγελίας

 

Όταν πραγματοποιεί την παραγγελία του, ή μόλις το ζητήσει ο πωλητής, ο αγοραστής θα πρέπει να διευκρινίζει γραπτώς ποιες πληροφορίες, προδιαγραφές και έγγραφα απαιτούνται σύμφωνα με τους κανονισμούς της χώρας, στην οποία γίνεται η παράδοση, όπως εκείνες που σχετίζονται με:

- τιμολόγηση

- Φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις

- Διεθνή πιστοποιητικά και

- Λοιπά σημαντικά έγγραφα ή σημαντικές δηλώσεις.

 

Άρθρο 4 Καλή συγκομιδή και επιφύλαξη επεξεργασίας 

 

Όλες οι παραδόσεις υπόκεινται στη συνήθη επιφύλαξη συγκομιδής και επεξεργασίας. Σε περίπτωση που ο πωλητής υποβάλει δικαιολογημένη αίτηση αναίρεσης αυτής της επιφύλαξης, ο πωλητής δεν υποχρεούται να παραδώσει, αλλά θα προσπαθήσει να παραδώσει κατ’ αναλογία ποσότητες ή συγκρίσιμες εναλλακτικές. Στην περίπτωση αυτή, ο αγοραστής δεν δικαιούται καμία αποζημίωση.

 

Άρθρο 5 Προμήθεια

 

1. Θα ισχύουν οι Διεθνείς Εμπορικοί Όροι Incoterms 2000. Η παράδοση θα πραγματοποιείται από το εργοστάσιο της De Lier, εκτός εάν συμφωνηθεί άλλως.

2. Εάν η μεταφορά εναπόκειται στον πωλητή, θα εκτελείται με τον τρόπο που θεωρεί καλύτερο ο πωλητής. Οποιαδήποτε επιπλέον έξοδα προκύψουν από τον πωλητή ως αποτέλεσμα ειδικών απαιτήσεων του αγοραστή αναφορικά με τη μεταφορά, θα χρεώνονται στον αγοραστή 

3. Ο αγοραστής δεν θα επιτρέπεται να επιστρέφει εμπορεύματα στον πωλητή, εκτός εάν ο πωλητής του δώσει σχετική άδεια. Τα έξοδα τυχόν επιστροφής φορτίων θα βαρύνουν τον αγοραστή.

 

Άρθρο 6 Χρόνος Παράδοσης

 

Ο πωλητής δεσμεύεται να παραδίδει σε εύλογο χρόνο, σύμφωνα με την εποχή της σποράς ή φύτευσης, αφού έχει συναφθεί η συμφωνία, εκτός εάν συμφωνηθεί άλλως. Ωστόσο, ο συμφωνηθείς χρόνος παράδοσης δεν αποτελεί την τελική προθεσμία. Σε περίπτωση που μια παράδοση είναι εκπρόθεσμη, ο αγοραστής θα ενημερώνει αναλόγως τον πωλητή εγγράφως και θα του παρέχει μία εύλογη προθεσμία για να εκπληρώσει τη συμφωνία.

 

Άρθρο 7 Τμηματικές Παραδόσεις

 

Ο πωλητής επιτρέπεται να πραγματοποιεί τμηματικές παραδόσεις των εμπορευμάτων. Εν τούτοις, αυτό θα ισχύει εάν μία τμηματική παράδοση δεν έχει ανεξάρτητη αξία. Στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων, ο πωλητής δικαιούται να τιμολογεί κάθε παράδοση ξεχωριστά.

 

Άρθρο 8 Παρακράτηση της κυριότητας

 

1. Τα εμπορεύματα που παραδίδονται από τον πωλητή και/ή τα προϊόντα που προέρχονται από τα παραδοθέντα εμπορεύματα, παραμένουν ιδιοκτησία του πωλητή έως ότου ο αγοραστής τα εξοφλήσει πλήρως. Σε περίπτωση μη πληρωμής, ο πωλητής επιτρέπεται να ανακαλέσει τα εμπορεύματα και/ή τα προϊόντα από τον αγοραστή, στον οποίο ο αγοραστής θα δώσει ευκαιρία. Ο αγοραστής δεν έχει το δικαίωμα να αξιώσει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση. Η παρακράτηση κυριότητας επεκτείνεται και στις αξιώσεις που ο πωλητής δύναται να αποκτήσει έναντι του αγοραστή, εξαιτίας της αδυναμίας του αγοραστή να τηρήσει μία ή περισσότερες εκ των υποχρεώσεών του έναντι του πωλητή.

 

2. Τα εμπορεύματα  που παραδίδονται από τον πωλητή και/ή τα προϊόντα που προέρχονται από τα παραδοθέντα εμπορεύματα, στα οποία ισχύει η παρακράτηση κυριότητας δυνάμει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου:

α) θα πρέπει πάντα να αποθηκεύονται και/ή να χρησιμοποιούνται κατά τρόπο τέτοιο, ώστε τα εμπορεύματα και/ ή προϊόντα να μπορούν εύκολα να αναγνωριστούν ως ιδιοκτησία του πωλητή, και

β) θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να πωληθούν μόνο για συνήθεις επιχειρησιακούς σκοπούς.

Σε περίπτωση μεταπώλησης, ο αγοραστής θα πρέπει να προβλέπει την παρακράτηση της κυριότητας προς όφελος του πωλητή. Ο αγοραστής θα επιβάλλει περαιτέρω στο αγοράζον μέρος τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο 8. 

 

3. Ο αγοραστής δεν επιτρέπεται να δεσμεύει τα εμπορεύματα ή να επιτρέπει οποιαδήποτε άλλη αξίωση επί αυτών.

 

Άρθρο 9 Όροι Πληρωμής

 

1. Η πληρωμή θα πραγματοποιείται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία του τιμολογίου ή όπως άλλως ορίζεται από τον πωλητή. Εάν παρέλθει  αυτή προθεσμία, ο αγοραστής καθίσταται αυτομάτως υπερήμερος και οφείλει τόκο στον πωλητή επί του ληξιπρόθεσμου ποσού  με συντελεστή 1% ανά μήνα από τη στιγμή που αρχίζει η υπερημερία. Κατά την υπερημερία ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τις περαιτέρω παραδόσεις στον αγοραστή. 

 

2. Σε περίπτωση εκκαθάρισης ή πτώχευσης ή αναστολής πληρωμής εκ μέρους του αγοραστή, οι πληρωμές καθίστανται αμέσως ληξιπρόθεσμες και ο πωλητής  έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή να ακυρώσει οποιαδήποτε συμφωνία με τον αγοραστή, χωρίς να θίγεται το δικαίωμα του πωλητή να αξιώσει αποζημίωση ή οποιοδήποτε άλλο ένδικο μέσο.

 

3. Σε περίπτωση που είχαν συμφωνηθεί τμηματικές πληρωμές και ο αγοραστής αθετήσει μία προθεσμία,  όλο το υπολειπόμενο ποσό θα καθίσταται αμέσως ληξιπρόθεσμο, χωρίς επιπλέον ειδοποίηση. Ο τόκος, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, θα ισχύει αναλόγως.

 

4. Τα τραπεζικά έξοδα θα βαρύνουν τον αγοραστή.

 

Άρθρο 10 Έξοδα Είσπραξης Χρεών

 

Εάν ο αγοραστής αθετήσει μία ή περισσότερες υποχρεώσεις του, όλα τα έξοδα είσπραξης χρεών, εξωδικαστικά ή δικαστικά, θα βαρύνουν τον αγοραστή.

 

Άρθρο 11 Ευθύνη

 

1. Σε περίπτωση που, κατά τη γνώμη του πωλητή, μία καταγγελία εκ μέρους του αγοραστή είναι δικαιολογημένη, ο πωλητής θα πρέπει, κατά το δυνατόν και κατά τη διακριτική του ευχέρεια και με επιβάρυνσή του, είτε να αποκαταστήσει τη ζημία είτε να αντικαταστήσει τα εμπορεύματα με μη ελαττωματικά εμπορεύματα. Στην περίπτωση αυτή, ο αγοραστής θα πρέπει να συνεργαστεί πλήρως με τον πωλητή. Ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος να περιορίσει κατά το μέγιστο δυνατό τις ζημίες, όσον αφορά τα παραδοθέντα εμπορεύματα για τα οποία προέβη σε καταγγελία έναντι του πωλητή.

 

2. Ο πωλητής δεν θα ευθύνεται για ζημία που υπέστη από τον αγοραστή, η οποία προκλήθηκε από ελαττωματικά εμπορεύματα ή άλλως σχετικά με αυτά, συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας, εκτός εάν η ζημία αυτή είναι αποτέλεσμα δόλου ή βαρείας αμέλειας εκ μέρους του πωλητή και/ή των υπαλλήλων του.

 

3. Εάν ο πωλητής ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκλήθηκε από τον αγοραστή, η ευθύνη του πωλητή δεν θα υπερβαίνει ποτέ την καθαρή τιμή αγοράς μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. των εν λόγω εμπορευμάτων, όπως χρεώθηκε στον αγοραστή μέσω τιμολογίου. Ο πωλητής σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε έμμεση ζημία υπέστη ο αγοραστής, όπως (αλλά μη περιοριζόμενα σε) αποθετική ζημία, απώλεια συναλλαγών, ή απώλεια κερδών.

 

4. Επιπλέον, ο πωλητής δεν θα ευθύνεται σε καμία περίπτωση για ζημία που προκλήθηκε από υποτιθέμενη καθυστέρηση της παράδοσης των εμπορευμάτων.

 

5. Οποιαδήποτε τυχόν αξίωση βάσει των παρόντων γενικών όρων και προϋποθέσεων θα παύσει να υφίσταται εάν η αξίωση αυτή δεν έχει κοινοποιηθεί στον πωλητή εγγράφως εντός ενός έτους από την παράδοση των εμπορευμάτων.

 

Άρθρο 12 Χρήση και Εγγύηση

 

1. Ο πωλητής εγγυάται ότι τα εμπορεύματα που θα παραδοθούν από τον πωλητή συμμορφώνονται εξ όσων γνωρίζει με τις περιγραφές που αφορούν στα εν λόγω εμπορεύματα. Δεν ισχύει καμία εγγύηση για τις προδιαγραφές του προϊόντος, εάν υπάρχουν:  σε περίπτωση που τα παραδοθέντα εμπορεύματα δεν συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές του προϊόντος, όπως αναφέρονται στον κατάλογο του πωλητή, αναφορικά με την τρέχουσα περίοδο πωλήσεων, ο πωλητής θα ενημερώνει τον αγοραστή σχετικά.

 

2. Ο πωλητής δεν εγγυάται ότι τα εμπορεύματα που παραδίδονται από τον πωλητή στον αγοραστή συμμορφώνονται με το σκοπό για τον οποίο προορίζονται από τον αγοραστή. Ο αγοραστής αναγνωρίζει ρητώς ότι, ακόμα και με τα καλύτερης ποιότητας εμπορεύματα, η επιτυχία της ανάπτυξης εξαρτάται κατά πολύ από τις μεθόδους καλλιέργειας, το έδαφος και τις καιρικές συνθήκες.

 

3. Όλα τα ποιοτικά δεδομένα που παρέχονται από τον πωλητή γραπτώς, βασίζονται αποκλειστικά σε αναπαραγόμενες δοκιμές. Τα δεδομένα αυτά καταδεικνύουν μόνο το αποτέλεσμα όπως επιτυγχάνεται από τον πωλητή κατά τη στιγμή της διεξαγωγής των δοκιμών και τις συνθήκες που  ίσχυαν κατά τις δοκιμές. Καμία άμεση σχέση δεν δύναται να υποτεθεί μεταξύ των δεδομένων, όπως παρέχονται, και του αποτελέσματος που επιτυγχάνεται από τον αγοραστή. Το αποτέλεσμα που επιτυγχάνεται από τον αγοραστή εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από την τοποθεσία, τα μέτρα καλλιέργειας, για παράδειγμα το μέσο που χρησιμοποιείται για τη σπορά, και/ή τις κλιματικές συνθήκες.

 

4. Οποιαδήποτε και όλες οι εγγυήσεις εκ μέρους του πωλητή ακυρώνονται, εάν ο αγοραστής επεξεργαστεί τα εμπορεύματα ή προκαλέσει την επεξεργασία των εμπορευμάτων, επανασυσκευάσει τα  εμπορεύματα ή προκαλέσει την επανασυσκευασία τους, ή χρησιμοποιήσει και/ή αποθηκεύσει τα εμπορεύματα κατά λανθασμένο τρόπο ή προκαλέσει τη χρήση/ή αποθήκευσή τους κατά λανθασμένο τρόπο. 

 

5. Ο πωλητής δεν εγγυάται με κανέναν τρόπο ότι η χρήση, η πώληση, η μεταφορά, η παραγωγή ή οποιαδήποτε άλλη πιθανή πράξη αναφορικά με τα παραδοθέντα εμπορεύματα και/ή η χρήση, η πώληση, η μεταφορά, η παραγωγή ή οποιαδήποτε άλλη πιθανή πράξη αναφορικά με τα εμπορεύματα που προέρχονται από τα παραδοθέντα εμπορεύματα δεν παραβιάζουν οποιαδήποτε δικαιώματα (πνευματικής ιδιοκτησίας) τρίτων μερών.

 

Άρθρο 13: Επεξεργασία σπόρων, κατόπιν αιτήματος του αγοραστή

 

1. Σε περίπτωση που τα εμπορεύματα, κατόπιν ειδικού αιτήματος του αγοραστή,  υποβληθούν σε επεξεργασία από ή εκ μέρους του πωλητή, ο πωλητής δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την αποτελεσματικότητα και/ή τις συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας. Ο πωλητής δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ανακύψει από την επεξεργασία, που διεξήχθη κατόπιν ειδικού αιτήματος του αγοραστή. 

2. Εάν ο πωλητής δύναται παρόλ’αυτά να θεωρηθεί υπεύθυνος για οποιεσδήποτε ζημίες ανακύψουν από κάποια επεξεργασία, που διεξήχθη κατόπιν ειδικού αιτήματος του αγοραστή, η ευθύνη του πωλητή θα περιορίζεται κατά το δυνατόν και κατά τη διακριτική του ευχέρεια, στην αντικατάσταση των εμπορευμάτων ή την πίστωση του τιμολογίου σχετικά με τα εν λόγω εμπορεύματα. Όλα τα δεδομένα που αφορούν στα εμπορεύματα βασίζονται σε δοκιμές, που διεξήχθησαν πριν τη ζητηθείσα επεξεργασία.

 

Άρθρο 14 Ελαττώματα, Όροι καταγγελιών 

 

1. Ο αγοραστής θα εξετάζει τα εμπορεύματα κατά, ή το συντομότερο δυνατό μετά την παράδοση και θα ενημερώνει τον πωλητή εντός οκτώ ημερών από την παράδοση, σε περίπτωση που τα εμπορεύματα δεν παραδόθηκαν ορθά και/ή δεν παραδόθηκε η συμφωνηθείσα ποσότητα.

 

2. Οι καταγγελίες σχετικά με τα εμφανή ελαττώματα των εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας τους, θα πρέπει να αναφέρονται στον πωλητή εγγράφως εντός οκτώ ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των εμπορευμάτων  στον αγοραστή. Οι καταγγελίες αναφορικά με υποτιθέμενα μη εμφανή ή κρυμμένα ελαττώματα των εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας τους,  θα πρέπει να αναφέρονται στον πωλητή εγγράφως εντός οκτώ ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία το υποτιθέμενο ελάττωμα εντοπίστηκε ή θα μπορούσε εύλογα να εντοπιστεί από τον αγοραστή. Οι καταγγελίες θα πρέπει να παρουσιάζονται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε ο πωλητής ή κάποιο τρίτο μέρος να μπορεί να τις επιβεβαιώσει. Τα στοιχεία παρτίδας, παραλαβής και τιμολόγησης  θα πρέπει να διευκρινίζονται. Ο αγοραστής θα πρέπει, επίσης, να αναφέρει υπό ποιες συνθήκες χρησιμοποιήθηκαν τα εμπορεύματα και, σε περίπτωση πώλησης ή μεταπώλησης, σε ποιον μεταπωλήθηκαν τα εμπορεύματα.  Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί καμία καταγγελία εγγράφως στον πωλητή εντός της δηλωθείσας περιόδου, η καταγγελία δεν θα λαμβάνεται υπόψη και ο αγοραστής θα χάνει όλα τα δικαιώματα οποιασδήποτε αποκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων των ζημιών.

 

3. Σε περίπτωση μόνιμης διαφοράς μεταξύ των μερών, αναφορικά με τη βλάστηση,

την πιστότητα προς τον τύπο, την καθαρότητα της ποικιλίας, την τεχνική καθαρότητα ή την υγεία, δύναται να πραγματοποιείται μία αξιολόγηση κατόπιν αιτήματος του αγοραστή και/ή του πωλητή, από τον Naktuinbouw (σταθμό ISTA), στο Roelofarendsveen, στην Ολλανδία, ή από άλλο αντικειμενικό και ανεξάρτητο όργανο, όπως συμφώνησαν ο αγοραστής και ο πωλητής, για λογαριασμό του ανεπιτυχούς μέρους. Το δείγμα για την ανωτέρω αξιολόγηση θα λαμβάνεται από την Rijk Zwaan. Σε περίπτωση διαφοράς σχετικά με την υγεία, θα προτιμάται η εφαρμογή των αποδεκτών μεθόδων της Διεθνούς Πρωτοβουλίας Υγείας Σπόρων. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης θα είναι δεσμευτικό για αμφότερα τα μέρη, παρά το δικαίωμα των σχετικών μερών να υποβάλλουν στις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 21 οποιεσδήποτε διαφορές σχετικά με τις συνέπειες αυτού του αποτελέσματος.

 

4. Οι καταγγελίες που αφορούν σε τιμολόγιο του πωλητή, θα πρέπει να υποβάλλονται στον πωλητή γραπτώς εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία του τιμολογίου. Η υποβολή καταγγελίας δεν παρέχει στον αγοραστή οποιοδήποτε δικαίωμα να αναστείλει την πληρωμή του σχετικού τιμολογίου.

 

Άρθρο 15 Αποζημίωση

 

1. Ο αγοραστής αποζημιώνει τον πωλητή έναντι όλων των αξιώσεων και δικαιωμάτων από τρίτα μέρη για ζημία (υποτιθέμενη) που προκαλείται ή σχετίζεται με εμπορεύματα που προμηθεύει ο πωλητής, συμπεριλαμβανομένων αξιώσεων και δικαιωμάτων, τα οποία έχουν υποβληθεί έναντι του πωλητή με την ιδιότητα του παραγωγού των εμπορευμάτων, βάσει οποιωνδήποτε κανονισμών που συνδέονται με την ευθύνη για το εμπόρευμα σε οποιαδήποτε χώρα, εκτός εάν η εν λόγω ζημία οφείλεται σε δόλο ή βαρεία αμέλεια εκ μέρους του πωλητή. 

 

2. Ο αγοραστής θα πρέπει να διαθέτει επαρκή ασφάλιση έναντι όλων των πιθανών αξιώσεων και ευθυνών που απορρέουν από την αποζημίωση που αναφέρεται στο άρθρο 15.1. Μόλις το ζητήσει ο πωλητής, η ασφάλιση θα υποβληθεί στον πωλητή για έγκριση. 

 

 

Άρθρο 16 Συμβουλές για πρακτικές καλλιέργειας, περιγραφές ποικιλιών, συστάσεις 

 

1. Οι συμβουλές καλλιέργειας του πωλητή  δεν είναι δεσμευτικές. Οι συμβουλές καλλιέργειας, οι περιγραφές, οι συστάσεις και οι επεξηγήσεις σε οποιαδήποτε μορφή, βασίζονται κατά το μέγιστο δυνατόν σε εμπειρίες δοκιμών και στην πράξη. Ωστόσο, ο πωλητής δεν δύναται να αναλάβει, σε καμία περίπτωση, ευθύνη βάσει αυτών των πληροφοριών για την απόκλιση των αποτελεσμάτων στα καλλιεργούμενα εμπορεύματα. Ο ίδιος ο αγοραστής θα πρέπει να αποφασίσει εάν τα εμπορεύματα είναι κατάλληλα για χρήση στις προοριζόμενες καλλιέργειες και υπό τις τοπικές συνθήκες.

 

2. Όπως χρησιμοποιούνται στις πληροφορίες που παρέχονται από τον πωλητή, οι λέξεις ανοσία, ανθεκτικότητα και ευαισθησία θα σημαίνουν τα εξής:

- Ανοσία: δεν υπόκειται σε επίθεση ή μόλυνση από διευκρινισμένο παράσιτο ή παθογόνο

- Ανθεκτικότητα: είναι η ικανότητα μίας ποικιλίας φυτού να περιορίζει την καλλιέργεια και την ανάπτυξη ενός συγκεκριμένου παρασίτου ή παθογόνου και/ή  τη βλάβη που προκαλούν σε σύγκριση με ευαίσθητες ποικιλίες φυτών υπό παρόμοιες περιβαλλοντικές συνθήκες και πίεση παρασίτου ή παθογόνου. Οι ανθεκτικές ποικιλίες δύναται να εμφανίσουν συμπτώματα ασθένειας ή βλάβης υπό υψηλή πίεση παρασίτου ή παθογόνου. Διακρίνονται δύο επίπεδα ανθεκτικότητας: 

Μεγάλη/κανονική ανθεκτικότητα (HR): ποικιλίες φυτών, οι οποίες περιορίζουν σημαντικά την καλλιέργεια και την ανάπτυξη του συγκεκριμένου παρασίτου ή παθογόνου υπό φυσιολογική πίεση παρασίτου ή παθογόνου, σε σύγκριση με ευαίσθητες ποικιλίες. Αυτές οι ποικιλίες φυτών δύναται,  ωστόσο, να εμφανίσουν συμπτώματα ασθένειας ή βλάβης υπό υψηλή πίεση παρασίτου ή παθογόνου.

Μέτρια/ενδιάμεση ανθεκτικότητα (IR): ποικιλίες φυτών, οι οποίες περιορίζουν την καλλιέργεια και την ανάπτυξη του συγκεκριμένου παρασίτου ή παθογόνου, αλλά που μπορεί να μην εμφανίσουν ευρείας κλίμακας συμπτώματα ή βλάβες, σε σχέση με τις ποικιλίες μεγάλης/κανονικής ανθεκτικότητας. Οι ποικιλίες φυτών μέτριας/ενδιάμεσης ανθεκτικότητας θα εμφανίσουν λιγότερο σοβαρά συμπτώματα ή βλάβες από ότι οι ευαίσθητες ποικιλίες φυτών όταν καλλιεργούνται υπό παρόμοιες περιβαλλοντικές συνθήκες και /ή πίεση παρασίτων ή παθογόνων.

- Ευαισθησία: είναι η ανικανότητα μίας ποικιλίας φυτών να περιορίσει την καλλιέργεια και την ανάπτυξη ενός συγκεκριμένου παρασίτου ή παθογόνου. 

 

Άρθρο 17 Ανωτέρα Βία

 

1. Ως Ανωτέρα Βία νοούνται οι συνθήκες πέραν του ελέγχου του πωλητή, οι οποίες  παρακωλύουν ή εμποδίζουν την τήρηση της σύμβασης. Αυτές θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εάν και στο βαθμό που οι συνθήκες αυτές παρεμποδίζουν αναίτια ή παρακωλύουν την εκπλήρωση: απεργίες σε άλλες εταιρείες εκτός αυτής του πωλητή, δυναμικές ή πολιτικές απεργίες στην εταιρεία του πωλητή, γενικότερη έλλειψη των απαιτούμενων πρώτων υλών και/ή άλλων απαραίτητων υλικών για την εκπλήρωση της σύμβασης, απρόβλεπτη στασιμότητα σε προμηθευτές και/ή άλλα τρίτα μέρη, από τα οποία εξαρτάται ο πωλητής, και γενικά προβλήματα μεταφοράς.

 

2. Σε περίπτωση που ανακύψουν συνθήκες ανωτέρας βίας, ο πωλητής θα ενημερώσει τον αγοραστή το συντομότερο δυνατό.

 

3. Σε περίπτωση που υφίσταται κατάσταση ανωτέρας βίας για περισσότερο των δύο μηνών, αμφότερα τα μέρη θα δικαιούνται να λήξουν τη σύμβαση. Σε τέτοια περίπτωση, ο πωλητής δεν θα υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση.

 

4. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, ο πωλητής δεν θα υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση. 

 

Άρθρο18 Περεταίρω χρήση/καλλιέργεια και επιθεώρηση

 

1. Ο αγοραστής δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τα παραδοθέντα εμπορεύματα για περεταίρω παραγωγή και/ή αναπαραγωγή του πολλαπλασιαστικού υλικού.

 

2. Εάν τα παραδοθέντα εμπορεύματα πωληθούν σε τρίτο μέρος, ο αγοραστής θα πρέπει να επιβάλει τη διάταξη αυτή επί ποινή αποζημίωσης σε αυτό το τρίτο μέρος.

 

3. Ο αγοραστής υποχρεούται να επιτρέπει στον πωλητή, ή σε οποιονδήποτε ελέγχει εκ μέρους του πωλητή, άμεση πρόσβαση στην επιχείρησή του, συμπεριλαμβανομένου και ειδικά στα θερμοκήπια της επιχείρησής του, προκειμένου ο πωλητής να μπορεί να διεξάγει ή να επιτρέπει τη διεξαγωγή ελέγχου. Στο παρόν άρθρο, ως «Επιχείρηση» νοούνται, επίσης, οποιεσδήποτε επιχειρηματικές δραστηριότητες, οι οποίες διεξάγονται από τρίτο μέρος εκ μέρους του αγοραστή. Ο αγοραστής  θα επιτρέπει, επίσης, κατόπιν αιτήματος, την άμεση πρόσβαση στη διοίκησή του, αναφορικά με το σχετικό πολλαπλασιαστικό υλικό.

 

Άρθρο 19 Χρήση εμπορικών σημάτων, λογοτύπων και άλλων σημάτων

 

1. Εκτός εάν έχει συμφωνηθεί άλλως γραπτώς, ο αγοραστής δεν δύναται να χρησιμοποιεί, ούτε να καταχωρίσει εμπορικά σήματα, λογότυπα ή άλλα σήματα που χρησιμοποιούνται από τον πωλητή (ή να προκαλέσει την καταχώριση αυτών), για να διακρίνει τα εμπορεύματά του από αυτά άλλων εταιρειών, και δεν δύναται να χρησιμοποιεί εμπορικά σήματα, λογότυπα ή άλλα σήματα που τους μοιάζουν. Αυτό δεν ισχύει για το εμπόριο εμπορευμάτων στα πρωτότυπα υλικά συσκευασίας που έχει ή είχε ο πωλητής, στα οποία παρέχονται εμπορικά σήματα, λογότυπα ή άλλα σήματα.

 

2. Εάν τα παραδοθέντα εμπορεύματα πωληθούν σε τρίτο μέρος, ο αγοραστής θα πρέπει να επιβάλει  τη διάταξη αυτή επί ποινή αποζημίωσης σε αυτό το τρίτο μέρος.

 

Άρθρο 20 Μετατροπή

 

1. Εάν μία διάταξη των παρόντων γενικών όρων και προϋποθέσεων είναι άκυρη, η διάταξη αυτή θα αντικαθίσταται αυτόματα από μία έγκυρη διάταξη, η οποία θα αντιστοιχεί κατά το δυνατόν περισσότερο στο περιεχόμενο της άκυρης διάταξης.

 

2. Στην περίπτωση αυτή, οι λοιπές διατάξεις των γενικών όρων και προϋποθέσεων θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ στο μέτρο του δυνατού.

 

Άρθρο 21 Επίλυση Διαφορών

 

Σε περίπτωση διαφορών που απορρέουν από προσφορές και συμφωνίες, στις οποίες ισχύουν οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις, ή συνδέονται με την παρούσα, τα μέρη θα επιλύουν τις διαφορές αυτές με φιλικό τρόπο. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, οι διαφορές, εκτός εάν τα μέρη συμφωνήσουν σε διαιτησία, θα επιλύονται από ένα δικαστήριο στον τόπο διαμονής του πωλητή, εκτός εάν το εφαρμοστέο δίκαιο, δυνάμει του άρθρου 22, προβλέπει άλλο δικαστήριο. Ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να επιδώσει κλήτευση στον αγοραστή, προκειμένου να εμφανιστεί στο δικαστήριο της χώρας όπου ο αγοραστής εδρεύει.

 

 

Άρθρο 22 Εφαρμοστέο Δίκαιο

 

Όλες οι συμφωνίες μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή υπόκεινται στο Δίκαιο της χώρας μόνιμης διαμονής του πωλητή. Η «Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις Διεθνείς Πωλήσεις Εμπορευμάτων» θα ισχύει εάν ο πωλητής και ο αγοραστής δεν διαμένουν μόνιμα στην ίδια χώρα, εκτός εάν δεν συνάδει με τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις ή εάν υπερισχύει το Δίκαιο της χώρας του πωλητή.

 

 

 

 

 

 

Επιπρόσθετες προϋποθέσεις για την πώληση σπόρων ανά τετραγωνικό μέτρο σε γεωργούς

 

Άρθρο 23: Ποσότητα

 

Η ποσότητα των σπόρων που θα αγοράζονται, θα αποφασίζεται σε συνεννόηση με τον σύμβουλο παραγωγής του  πωλητή και του αγοραστή. Η ποσότητα αυτή θα αναφέρεται στο έντυπο παραγγελίας. Για να καθοριστεί η ποσότητα των σπόρων, θα πρέπει πρώτα να καθοριστεί ο αριθμός των τετραγωνικών μέτρων, στα οποία ο αγοραστής θα καλλιεργήσει φυτά. Ο αριθμός αυτός θα αναφέρεται επίσης στο έντυπο παραγγελίας. Σημείο εκκίνησης  θα είναι η μέγιστη ποσότητα των 2,5 (δυόμισι) φυτών ανά τετραγωνικό μέτρο, εκτός εάν ο πωλητής και ο αγοραστής συμφωνήσουν ρητώς άλλως, το οποίο θα πρέπει να αναφέρεται στο έντυπο παραγγελίας. Μία απόκλιση από το προαναφερθέν σημείο εκκίνησης δύναται να έχει επιπτώσεις στην τιμή ανά καθαρό τετραγωνικό μέτρο.   

 

Άρθρο 24: Πληρωμή

 

1. Η τιμή ανά καθαρό τετραγωνικό μέτρο, όπως  περιλαμβάνεται στο έντυπο παραγγελίας, ισχύει για μία περίοδο καλλιέργειας, όπως αναγράφεται στο έντυπο παραγγελίας. «Καθαρό» σημαίνει, ότι μόνο η επιφάνεια που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή φυτών θα λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό του αριθμού των τετραγωνικών μέτρων. 

2. Η τιμολόγηση του οφειλόμενου  ποσού για τους σπόρους, θα λαμβάνει χώρα από την παράδοση εντός μίας περιόδου. 

 

Άρθρο 25: Χρήση των Σπόρων

 

1. Ο αγοραστής θα χρησιμοποιήσει (προκαλέσει τη χρήση) τους σπόρους (των σπόρων) μόνο για μία παραγωγή φυτών στον αριθμό των τετραγωνικών μέτρων και κατά την περίοδο καλλιέργειας, σύμφωνα με το έντυπο παραγγελίας. Σε περίπτωση που μία ποικιλία καλλιεργείται σε περισσότερα τετραγωνικά μέτρα από ότι έχει συμφωνηθεί, ο αγοραστής θα καταβάλει στον πωλητή τη διπλάσια τιμή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 24, για κάθε τετραγωνικό μέτρο που υπερβαίνει τον αριθμό των τετραγωνικών μέτρων που έχουν συμφωνηθεί. Σε περίπτωση που οι σπόροι παραμείνουν μετά την περίοδο κατά την οποία καλλιεργήθηκαν τα φυτά, ο πωλητής θα συλλέξει αυτούς τους σπόρους.

2. Ο αγοραστής δεν επιτρέπεται να προμηθεύει τους σπόρους ή οποιοδήποτε άλλο υλικό ποικιλίας  σε οποιαδήποτε μορφή, σε τρίτα μέρη. Ο αγοραστής έχει, ωστόσο, το δικαίωμα να προμηθεύει τους σπόρους σε φυτοκαλλιεργητή εάν i) ο φυτοκαλλιεργητής χρησιμοποιεί τους σπόρους μόνο για να καλλιεργήσει  νέα φυτά για τον αγοραστή, σύμφωνα με τον αριθμό των τετραγωνικών μέτρων και κατά την περίοδο καλλιέργειας, όπως περιλαμβάνεται στο έντυπο παραγγελίας και ii) ο φυτοκαλλιεργητής θα παραδώσει στον αγοραστή όλους τους εναπομείναντες σπόρους και όλα τα νέα φυτά που καλλιεργήθηκαν από τους σπόρους. Για το σκοπό αυτό, ο αγοραστής θα παράσχει τις σχετικές πληροφορίες στον πωλητή.