Περιγραφή

Ανθεκτικότητες

ToMV:0-2/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 TYLCV/Ma/Mi/Mj