Περιγραφή

Ανθεκτικότητες

ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf (ex Ff):B,D/Va:0/Vd:0 TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj