Περιγραφή

Ανθεκτικότητες

ToMV:0-2/Ff:B,D/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj