Περιγραφή

Ανθεκτικότητες

ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf (ex Ff):A-C/Va:0/Vd:0