Περιγραφή

Ανθεκτικότητες

ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf (ex Ff):A-E/Va:0/Vd:0