Περιγραφή

Ανθεκτικότητες

ToMV:0-2/Fol:0 TYLCV/Ma/Mi/Mj