Περιγραφή

Ανθεκτικότητες

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0/Si TSWV/On (ex Ol)