Περιγραφή

Ανθεκτικότητες

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1 TYLCV/Ma/Mi/Mj