Περιγραφή

•Υβρίδιο τομάτας beef 250-280 gr με πιο κοντά μεσογονάτια και πολύ καλή καρπόδεση καθόλη τη διάρκεια της καλλιέργειας
•Ιδανική περίοδο καλλιέργειας την άνοιξη
•Πολύ καλή γεύση καρπού, πολύχωρη εσωτερικά και μηλοειδές σχήμα καρπού

Ανθεκτικότητες

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 TSWV/Ma/Mi/Mj