Περιγραφή

Ανθεκτικότητες

MNSV/Fom:0,1,2 Px:2, 3, 5, 3.5/Ag