Περιγραφή

Ανθεκτικότητες

Cca/Ccu/Px (ex Sf) CVYV