Περιγραφή

Ανθεκτικότητες

Ccu/Px (ex Sf) CMV/CVYV/PRSV/ZYMV